وسایل مورد نیاز :بشر، لوله ی آزمایش ، هم زن شیشه ای توری نسوز و کبریت

مواد مورد نیاز :آمونیوم دی کرومات

روش کار: ۵gr از آمونیوم دی کرومات را توزین کنید و آن را روی توری نسوز یا درون یک تشتک شیشه ای بریزید. سژس توری را روی یک کاغذ A4 قراردهید برای شروع واکنش کبریت را روشن کنید و به مدت چند ثانیه به طور مستقیم روی دی کرومات بگیرید. به محض شروع واکنش شعله ای کبریت را دور کنید . مشاهدات خود را یادداشت کرده،فعالیت های زیر را انجام دهید.

1- در هنگام ژیشرفت واکنش یک بشر 250ml را به طور وارونه چند سانتی متر بالاتر از مخلوط آزمایش نگه دارید چه مشاهده می کنید ؟ چه نتیجه ای از این مشاهده می گیرید

2-واکنش تجزیه آمونیوم دی کرومات را نوشته و موازنه کنید